برای آنکھ بتوانید در سوئد کار کنید، نیازمند یک اجازه کار ھستید. ما بھ شما از طریق ارائھ اطلاعات بھ خودتان ویا کارفرمای شما، یاری رسانده و ھمچنین با کمال میل برای ارسال تقاضای دریافت اجازه کار، بھ شما کمک میکنیم. برای آگاھی از ھزینھ و رزرو وقت ملاقات با یکی از حقوقدانان ما برای طرح پرسشھای خود و یا آغاز پروسھ درخواست اجازه کار، با ما تماس بگیرید.

آیا خواھان دریافت اجازه کار در سوئد ھستید؟

اگر خواھان دریافت کمک حقوقی ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.