اگر اجازه اقامت در سوئد ندارید و بایستی از کشور اخراج شوید، در بعضی موارد این خطر وجود دارد کھ بھ بازداشتگاه اداره مھاجرت منتقل شوید. اگر نظر اداره مھاجرت این باشد کھ این عمل، اقدامی ضروری برای بررسی حق شما برای اقامت در کشور بوده و یا اگر عقیده این اداره آن باشد کھ ھویت شما نامشخص است، این خطر وجود دارد کھ بھ بازداشتگاه اداره مھاجرت انتقال یابید. بازداشت بودن بھ معنای آن است کھ از شما سلب آزادی شده و آزادی حرکت شما محدود بھ یک بند قفل شده میباشد. اگر بیش از سھ روز در بازداشتگاه باشید، حق داشتن یک وکیل یا حقوقدان رایگان ـ یک وکیل مدافع عمومی ـ را خواھید داشت. شما حق دارید ھر وکیل مدافعی کھ مایل باشید را انتخاب کنید. ھمھ حقوقدانان ما بعنوان وکیل مدافع عمومی در امر بازداشتگاه بھ شما کمک خواھند کرد و اگر مایل بھ در اختیار گرفتن یکی از حقوقدانان ما بعنوان وکیل مدافع خود ھستید، میتوانید با کمال میل این امر را بھ اداره مھاجرت اطلاع دھید. بھ محض اینکھ برگھ تعیین وکیل بر روی میز ما قرار گیرد، ما برای برگزاری اولین جلسھ ملاقات با شما بھ بازداشتگاه میآییم و با ھم این پروسھ را شروع میکنیم. در صورت نیاز، ما برای این ملاقات مترجم ھم رزرو میکنیم. کار ما در این زمینھ، شکایت کردن از تصمیم بازداشت شما بوده و تلاش میکنیم تا شما آزاد شوید. در بسیاری موارد ما بطور ھمزمان با درخواست پناھندگی شما نیز کار میکنیم. با ما تماس بگیرید تا اطلاعات بیشتری در اختیار شما بگذاریم.

آیا در مورد بازداشتگاه اداره مھاجرت پرسشھایی دارید؟

اگر خواھان دریافت کمک حقوقی ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.