یک پیام ارسال نمایید.

اگر نیازمند کمک حقوقی بوده و یا نیازمند کمک برای ماندن در سوئد ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.آدرس پستی و آدرس مراجعھ

Advokatfirman Stockholms Asylbyrå AB
Apelbergsgatan 36, ½tr.
111 37 Stockholm
(یا تس اگ ه تمور ھ و یروت ت ِ H ö t o r g e t )

ساعات کار دفتر:
دوشنبھ تا جمعھ از ساعت ٩ الی ١٧
(دفتر بین ساعت ١٢ تا ١٣ برای صرف نھار تعطیل است)سایر اطلاعات

شماره حساب بانک گیرو
650-4195

شماره حساب واریز پول توسط مشتریان (سوئدبانک Swedbank)

کد بانک (Clearingsnummer):
8327-9
شماره حساب:
923 804 011-8