اگر برای مدت معینی در سوئد سکونت داشتھ و حائز سایر شرایط لازم باشید، میتوانید درخواست کنید کھ شھروند سوئد شوید. از جملھ شروطی کھ اداره مھاجرت در ھنگام درخواست شھروندی مورد بررسی قرار میدھد بعنوان نمونھ آن است کھ آیا زیر ١٨ سال دارید، آیا در سوئد بدنیا آمدهاید و در اینصورت والدین شما شھروند کدام کشور ھستند، آیا امکان اثبات ھویت خود را دارید، آیا حائز شرط سکونت پیوستھ در کشور ھستید و موارد مشابھ. اگر خواھان دریافت آگاھیھای بیشتر و یا دریافت کمک در زمینھ درخواست شھروندی در سوئد ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید.

آیا خواھان ارسال درخواست برای شھروندی سوئد ھستید؟

اگر خواھان دریافت کمک حقوقی ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.