ما ھمچنین پروندهھای دیگر مرتبط با حضانت کودکان وھمچنین در پروندهھای کیفری بعنوان وکیل مدافع عمومی، وکیل خواھان یا شاکی و بعنوان نماینده حقوقی ویژه کودکان و ھمچنین در پروندهھای مراقبت اجباری از جوانان )LVU(، قانون مراقبت اجباری از معتادان )LVM(، قانون مراقبتھای روانی اجباری )LPT( و قانون مراقبتھای اجباری از سوی پزشکی قانونی )LRV( را برعھده میگیریم.

علاوه بر موارد فوق ما در مواردی کھ خطر از دست دادن اجازه اقامت شما را تھدید میکند، برای درخواست توقف حکم اخراج از سوئد بدلایل وجود موانع در اجرای حکم )Verkställighetshinder( و ھمچنین برای شکایت از تصمیمھای ادارات دولتی و احکام دادگاهھا، بھ شما کمک میکنیم.

این امکان وجود دارد کھ با ما تماس گرفتھ و پرسشھای خود در مورد امکان قبول پروندهھای دیگر را مطرح کنید و وقت ملاقاتی با ما رزرو نمایید. برای تعیین دستمزد ارائھ ھمھ مشاورهھای خصوصی، ما از دستورالعمل مالی اداره دادگستری سوئد پیروی میکنیم و در بعضی موارد شما برای پرداخت ھزینھھای این جلسات مشاوره میتوانید از کمک ھزینھ معاضدت قضایی برخوردار شوید. برای آگاھی از ھزینھھا و رزرو وقت ملاقات با ما تماس بگیرید.

آیا نیاز بھ یک وکیل دارید؟

اگر خواھان دریافت کمک حقوقی ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.