پناھندگی بمعنای دریافت یک مکان امن میباشد. ھنگامی کھ تقاضای پناھندگی میکنید، معنای آن این است کھ از کشور دیگری غیر از موطن خود تقاضای محافظت مینمایید. اگر خواھان دریافت پناه در سوئد ھستید، بایستی درخواست پناھندگی خود را در ھنگام ورود بھ سوئد بھ پلیس مرزی و یا یکی از واحدھای ثبت تقاضای پناھندگی اداره مھاجرت سوئد، تسلیم نمایید. امکان تسلیم درخواست پناھندگی قبل از ورود بھ کشور وجود ندارد.

شما بعنوان پناھجو در اغلب موارد حق دارید بطور رایگان از خدمات یک وکیل یا حقوقدان ـ وکیل مدافع عمومی ـ استفاده کنید. ھنگامی کھ در سوئد تقاضای پناھندگی میکنید، ھمیشھ این حق را دارید کھ خودتان وکیل مدافع مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر شما درخواست تعیین یک حقوقدان معین در پرونده خود نکنید، اداره مھاجرت برای شما یک وکیل مدافع عمومی انتخاب میکند. زمانی کھ اداره مھاجرت برای شما یک وکیل مدافع عمومی انتخاب نمود، تغییر وکیل بسیار دشوار خواھد بود. بھ ھمین دلیل اگر خواھان آن ھستید کھ در روند پناھندگی خود وکیل معینی را در کنار خود داشتھ باشید، عاقلانھ است کھ سمقتمیاًدرھنگام تسلیم تقاضای پناھندگی خود، یک وکیل مدافع عمومی را معرفی نمایید. ھمھ حقوقدانھایی کھ در دفتر وکالت پناھندگان Asylbyrån کار میکنند، بعنوان وکیل مدافع عمومی انجام وظیفھ مینمایند و میتوانید در صورت تمایل، در ھنگام درخواست پناھندگی ما را معرفی نمایید.

اداره مھاجرت از زمانی کھ تصمیم میگیرد یک حقوقدان معین را بعنوان وکیل مدافع عمومی در پرونده شما تعیین نماید، ھزینھھای او را پرداخت مینماید. قبل از اعلام تصمیم در مورد تعیین وکیل مدافع عمومی، ھزینھ ھمھ تماسھا با وکیل یا حقوقدان مورد نظر ر اخودشماشخصا ً پر داختمینمایید. در صورت نیاز امکان رزرو وقت برای دریافت مشاوره حقوقی پیش از تسلیم درخواست پناھندگی شما وجود دارد. برای تعیین دستمزد ارائھ ھمھ مشاورهھای خصوصی، ما از دستورالعمل مالی اداره دادگستری سوئد پیروی میکنیم و در بعضی موارد شما برای پرداخت ھزینھھای این جلسات مشاوره میتوانید از کمک ھزینھ معاضدت قضایی برخوردار شوید. برای آگاھی از ھزینھ، رزرو وقت ملاقات و یا طرح پرسشھای خود پیش از تسلیم درخواست پناھندگی، با ما تماس بگیرید.

آیا نیاز بھ دریافت پناھندگی در سوئد دارید؟

اگر خواھان دریافت کمک حقوقی ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.