اگر در سوئد اقامت گرفتھاید در بعضی موارد، افراد درجھ اول خانواده شما براساس پیوند خانوادگی با شما حق دریافت اقامت در سوئد را دارند. اگر فرد بزرگسالی ھستید، این امر شامل ھمسر یا فرزندان زیر ١٨ سال شما میشود. اگر خود شما زیر ١٨ سال سن دارید، این امر میتواند شامل والدین شما شود. اگر پیش از ارائھ درخواست پیوند دوباره با خانواده خود و یا برای ارسال درخواست در این زمینھ، نیاز بھ دریافت کمک حقوقی دارید، با کمال میل با ما تماس بگیرید.

آیا خواھان پیوند دوباره با خانواده خود ھستید؟

اگر خواھان دریافت کمک حقوقی ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.