ኣብ ሽወደን ክትቕመጡ ፍቓድ ምስ ዘይህልወኩም ካብታ ሃገር ውን ክትስጎጉ ምስ ዝውሰን ኣብ ገለ- ገለ እዋን ክትቅየዱ ትኽእሉ ኢኹም። በዓል-መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ሽወደን ብሕጊ ናይ ምቕማጥ መሰልኩም ብደቂቕ ንምርኣይ ወይ ውን መንነትኩም ምስ ዘይንጸር ክትቅየዱ ትኽእሉ ኢኹም። ምቕያድ ክብል እንከለና ከም እሱር ትትሓዝ ማለትና ኮይኑ፡ ናይ ምንቅስቓስ መሰልኩም ውን ኣብ ውሽጢ ዕጹው ግምቢ ጥራይ ይኸውን። ኣብ ቀይዲ ካብ 3 መዓልቲ ንላዕሊ ምስ እትገብሩ ብነጻ ጠበቓ ክግበረልኩም መሰል ኣለኩም – ሕጋዊ ድጋፍ። ጠበቓ ዝመረጽኩሞ ክምደበልኩም መሰል ኣለኩም። ኣብ ማሕዩር እንከለኹም ውን ምሳና ዝሰርሑ ጠበቓታት ከም ሕጋዊ ግዳፍ ኮይኖም ክድግፍኹም ይኽእሉ እዮም። ነዓና ምስ እትመርጹና ንበዓል-መዚ ኢሚግረሽን ሓብርዎም። እቲ ናይ ጠበቓነት ጉዳይ ምስ ተዋህበና ብቀጥታ ኣብቲ ዘለኹሞ ማሕዩር መጺእና ቀዳመይቲ ርኽክብ ምሳኹም ብምግባር ነቲ መስርሕ ንተሓሓዞ። ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ኣብ ኣኼባ ተርጓሚ ክንቆጽር ንኽእል ኢና። ተልእኾና እምበኣር፡ ነቲ ናይ ማሕዩር ውሳኔ ብምቕዋም ነጻ ከም ትልቀቑ ምግባር ይኸውን። ኣብ መብዛሕትኡ እዋን ንመስርሕ ጠለብ ዑቕባኹም ውን ጎድኒ-ጎድኒ ከም ዝነጣጠፍ ንገብሮ። ተወከሱና ብዝርዝር ነቲ መስርሕ ክንገልጸልኩም።

ንምቕያድ ዝምልከት ሕቶታት ኣለኩም ድዩ?

ሕጋዊ ምኽሪ ምስ ዘድልየኩም ተወከሱና። ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ምልእዎ እሞ ብቐጥታ ክንምለሰኩም ኢና።