ኣብ ሽወደብ ክትሰርሑ ምስ እትደልዩ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክህልወኩም ኣለዎ። ንዓኹምን ነቲ ከስርሓኩም ዝደሊ ዘሎ ትካልን ሓበሬታ ክንህበኩምን ኣብ ምምልካት ውን ክንሕግዘኩምን ንኽእል ኢና። ዋጋ ክትፈልጡ ወይ ውን ምስ ጠበቓ ብምርኻብ ሕቶታት ክትሓቱ ምስ እትደልዩ፡ ውን ውን ነቲ መስርሕ ምምልካት ክትጅምርዎ ምስ እትደልዩ ተወከሱና።

ኣብ ሽወደን ናይ ስራሕ ፍቓድ የድልየኩም ድዩ?

ሕጋዊ ምኽሪ ምስ ዘድልየኩም ተወከሱና። ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ምልእዎ እሞ ብቐጥታ ክንምለሰኩም ኢና።