ካልእ ጉዳያት ንኣብነት ከም ሓላፍነት ምእላይ ቆልዑ ንሕግዝ ኮይና፡ ምስ ገበናዊ-ሕጊ ዝተኣሳሰረ ጉዳያት ውን ከም ጠበቓ፡ ድጋፍ ንኸሳሲ ወይ ውን ከም ፍሉይ ተወካሊ ህጻናት ኮይና ንዋሳእ ኢና። ብዜካ`ዚ ኣብ ፍሉይ ሕግታት ክንክን-ህጻናት፡ ክንክን ወልፈኛታት፡ ግዱድ ስነ-ኣእምሮኣዊ ክንክን ረቂቕ ሲካትራያዊ ምርመራ (LVU/LVM/LPT/LRV) መዳያት ውን ንነጥፍ ኢና። ዝተዋህበኩም መንበሪ-ፍቓድ ክስሓብ ኣብ ዝኽእል ደረጃ ምስ ዝበጽሕ ውን ነቲ ናይ ምጥራዝ ኩነታት ከይትግበር ዝጻባእ ዕንቅፋታት ንምምልካት ይኹን፡ ዝተፈላለየ ውሳኔታትን ብይናትን ይግባይ ኣብ ምባል ውን ክንሕግዘኩም ንኽእል ኢና።

ካልእ ፍልይ ዝበለ ጉዳያት ምስ ዝህልወኩም ወይ ውን ቆጸራ ክትሕዙ ምስ እትደልዩ፡ ክትውከሱና ትኽእሉ ኢኹም። ንብውልቂ እንህቦ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ዝምልከት እንሓቶ ክፍሊት ኣብቲ ብበዓል-መዚ ኣብያተ ፍርዲ ሽወደን ዝተወሰነ መጠን እዩ። ኣብ ገለ-ገለ እዋናት ቆጸራ ምስ እትሕዙ ዋጋ ቁሩብ ክንጎድለልኩም ንኽእል። ቆጸራ ክትሕዙ ምስ እትደልዩ ወይ ውን ዋጋ ክትሓቱ ምስ እትደልዩ ተወከሱና።

ጠበቓ የድልየኩም?

ሕጋዊ ድጋፍ ምስ ዘድልየኩም፡ ተወከሱና። ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ምልእዎ እሞ ብቐጥታ ክንምለሰኩም ኢና።