ዑቕባ ማለት መዕቆቢ ምርካብ እዩ። ዑቕባ ክትሓቱ እንከለኹም፡ ኣብ ካልእ ሃገር ድሕነት ክትረኽቡ ትሓቱ ኣለኹም ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን ክትዕቆቡ ምስ እትደልዩ ናብ ሽወደን ክትኣትዉ እንከለኹም ናብ ፖሊስ-ዶብ ወይ ውን ኣብ ውሽጢ ሽወደን ናብ ማእከል መሕተቲ ዑቕባ በዓል-መዚ ኢምግረሽን ብምኻድ ዑቕባ ትሓቱ። ኣብ መሬት ሽወደን ከይረገጽኩም ዑቕባ ክትሓቱ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ከም ሓተቲ ዑቕባ መጠን ነጻ – ሕጋዊ ኣማኻሪ ወይ ጠበቓ ክግበረልኩም መስል ኣለኩም። ኣብ ሽወደን ዑቕባ ምስ እትሓቱ፡ ዝመረጽኩሞ ጠበቓ ክውክለኩም ክትመርጹ ትኽእሉ። ባዕልኹም ምስ ዘይትመርጹ ኸኣ፡ በዓል-መዚ ኢምግረሽን ባዕሉ ጠበቓ ይመዘልኩም። በዓል-መዚ ኢምግረሽን ጠበቓ ምስ ዝመዘልኩም ድሒርኩም ክትቕይርዎ ትኽእሉሉ ዕድል ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ስለዝኾነ ከኣ፡ ዑቕባ ድሕሪ ምሕታትኩም ብቐጥታ ጠበቓ ክትመርጹ ኣለኩም። እዚ ክንብል እንከለና መስርሕ ዑቕባኹም ኣብ ዝምመየሉ ግዜ ሕጋዊ ድጋፍ የድልየና እዩ ምስ እትብሉ እዩ።

ኩሎም እቶም ኣብ ኣብ ቤት-ጽሕፈት ዑቕባ ዝሰርሑ ጠበቓታት ከም ሕጋውያን ተወከልቲ ኮይኖም የገልግሉ እዮም። ንዓናን ክመርጽ ዝደሊ ውን ዑቕባ ክሓትት እንከሎ ከምኡ ክብሎም ይኽእል እዩ። ነቲ ዝምደብ ጠበቓ፡ ካብታ መዓልቲ ውሳኔ ጀሚሩ በዓል-መዚ ኢሚግረሽን`ዩ ክፍሊት ዝምድበሉ። ብበዓል-መዚ ኢሚግረሽን ብዕሊ ቅድሚ ምምዳቡ፡ ዝኾነ ጠበቓ ዝህበኩም ኣገልግሎት ወይ ድጋፍ ባዕልኹም ኢኹም ትኸፍልዎ። ዑቕባ ቅድሚ ምሕታትኩም፡ ሕጋዊ-ምኽሪ ምስ ዘድልየኩም ምሳና ቆጸራ ክትሕዙ ትኽእሉ ኢኹም። ንብውልቂ እንህቦ ናይ ምኽሪ ኣገልግሎታት ዝምልከት እንሓቶ ክፍሊት ኣብቲ ብበዓል-መዚ ኣብያተ ፍርዲ ሽወደን ዝተወሰነ መጠን እዩ። ኣብዚ ኣኼባታት`ዚ ሕጋዊ ድጋፍ ውን ክወሃበኩም ይኽእል እዩ። ንዋጋ፡ ቆጸራታት ወይ ውን ቅድሚ ዑቕባ ምሕታትኩም ንዑቕባ ዝምልከት ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ተወከሱና።

ኣብ ሽወደን ዑቕባ ክወሃበኩም ትደልዩ ዲኹም?

ሕጋዊ ምኽሪ ምስ ዘድልየኩም ተወከሱና። ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ምልእዎ እሞ ብቐጥታ ክንምለሰኩም ኢና።