ኣብ ሽወደን ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምቕማጥኩም፡ ዝማላእ ቅጥዒታት ምስ እተማልኡ ዜግነት ሽወደን ክወሃበኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ዜግነት ክወሃብኩም ምልክታ ከተእትዉ እንከለኹም በዓል- መዚ ሚግረሽን ዝርእዮ ነገራት ንኣብነት ትሕቲ 18 ዓመት ከይትኾኑ፡ ኣብ ሽወደን ዝተወለድኩም ምስ እትኾኑ ወለዲኹም ዜግነቶም እንታይ እዩ፡ መንነትኩም ከተነጽሩ ትኽእሉ ዲኹም፡ ኣብ ሽወደ ዝኣክል ግዜ ተቐሚጥኩም ዲኹም ካልእን ዝብል እዩ። ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ወይ ውን ድጋፍ ምምላእ ምልክታ ዜግነት ምስ ዘድልየኩም ተወከሱና።

ዜግነት ሽወደን ክወሃበኩም ከተመልክቱ ትደልዩ ዲኹም?

ሕጋዊ ምኽሪ ምስ ዘድልየኩም ተወከሱና። ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ምልእዎ እሞ ብቐጥታ ክንምለሰኩም ኢና።