ኣብ ሽወደን ዑቕባ ምስ ዝወሃበኩም፡ ኣባላት ዋና-ስድራቤትኩም ምሳኹም ብዘለዎም ምትእስሳር ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ዓቕሚ-ኣዳም ዝበጻሕኩም ምስ እትኾኑ፡ እቶም በኣኹም ኣቢሎም ዑቕባ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሰበይቲኻ ወይ ሰብኣይኪ ወይ ውን ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት ክኾኑ ይኽእሉ። ንስኻ/ኺ ባዕልኻ/ኺ ትሕቲ-ዕድመ ምስ እትኾኒ ወይ ውን እትኸውን እቶም ኣብ ሽወደን ዑቕባ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሰባት ወለዲኻ ወይ ወለድኺ ክኾኑ ይኽእሉ። ከተምጽእዎም ቅድሚ ምምልካትኩም ሕጋዊ ምኽሪ ክትረኽቡ ወይ ውን ናይ ምምልካት ድጋፍ ምስ ዘድልየኩም ምሳና ክትራኸቡ ትኽእሉ ኢኹም።

ምስ ስድራቤትኩም ዳግም ክትጠራነፉ ትደልዩ ዲኹም?

ሕጋዊ ምኽሪ ምስ ዘድልየኩም ተወከሱና። ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ምልእዎ እሞ ብቐጥታ ክንምለሰኩም ኢና።