Iswiidhan in aad ka shaqeyso waxaad u bahan tahay ruqsad shaqo. Waxaanu adiga amma idinka ama loo shaqeeyahaga idin ku caawin karna wixii warbixin ah ee ku saabsan codsiga ruqsadda shaqada.  Nagala soo xariir wixii qiimayn ah iyo haddi aad rabto inaad la dhigato ballan qof ka mid ah garyaqaanayada iyo haddi aad qabto su’aalo ama aad bilaabayso hawlgalka codsigaas asaga ah.

Ma u bahantahay ruqsadda shaqada ee Iswidhan?

Nala soo xariir haddi aad u bahan tahay kalmo xagga sharciga. Buuxi qoraalkan hoos ku yaal. Annaga ayaa kula soo xariirayna.