دفتر وکالتی برای شما کھ میخواھید در سوئد بمانی

ما بھ انسانھا از سراسر جھان برای برخورداری از یک روند قضایی امن کمک میکنیم. ھدف ما حقوق انسانی شماست. آگاھیھای بیشتر پیرامون زمینھھای فعالیت ما را در زیر مییابید.


پناھندگی

پناھندگی بمعنای دریافت یک مکان امن میباشد. ھنگامی کھ تقاضای پناھندگی میکنید، معنای آن این است کھ از کشور دیگری غیر از موطن خود تقاضای محافظت مینمایید. اگر خواھان دریافت پناه در سوئد ھستید، بایستی درخواست پناھندگی خود را در ھنگام ورود بھ سوئد بھ پلیس مرزی و یا یکی از واحدھای ثبت تقاضای پناھندگی اداره مھاجرت سوئد، تسلیم نمایید. امکان تسلیم درخواست پناھندگی قبل از ورود بھ کشور وجود ندارد.

مطالب بیشتر را در اینجا مطالعه نمایید

پیوند خانوادگی

اگر در سوئد اقامت گرفتھاید در بعضی موارد، افراد درجھ اول خانواده شما براساس پیوند خانوادگی با شما حق دریافت اقامت در سوئد را دارند. اگر فرد بزرگسالی ھستید، این امر شامل ھمسر یا فرزندان زیر ١٨ سال شما میشود. اگر خود شما زیر ١٨ سال

مطالب بیشتر را در اینجا مطالعه نمایید

اجازه کار

برای آنکھ بتوانید در سوئد کار کنید، نیازمند یک اجازه کار ھستید. ما بھ شما از طریق ارائھ اطلاعات بھ خودتان ویا کارفرمای شما، یاری رسانده و ھمچنین با کمال میل برای ارسال تقاضای دریافت اجازه کار، بھ شما کمک میکنیم. برای آگاھی از ھزینھ و

مطالب بیشتر را در اینجا مطالعه نمایید

بازداشتگاه اداره مھاجرت

اگر اجازه اقامت در سوئد ندارید و بایستی از کشور اخراج شوید، در بعضی موارد این خطر وجود دارد کھ بھ بازداشتگاه اداره مھاجرت منتقل شوید. اگر نظر اداره مھاجرت این باشد کھ این عمل، اقدامی ضروری برای بررسی حق شما برای اقامت در کشور بوده و یا اگر عقیده این اداره آن باشد کھ ھویت شما نامشخص است، این خطر وجود دارد کھ بھ بازداشتگاه اداره مھاجرت انتقال

مطالب بیشتر را در اینجا مطالعه نمایید

شھروندی

اگر برای مدت معینی در سوئد سکونت داشتھ و حائز سایر شرایط لازم باشید، میتوانید درخواست کنید کھ شھروند سوئد شوید. از جملھ شروطی کھ اداره مھاجرت در ھنگام درخواست شھروندی مورد بررسی قرار میدھد بعنوان نمونھ آن است کھ آیا زیر ١٨

مطالب بیشتر را در اینجا مطالعه نمایید

پروندهھای دیگر

ما ھمچنین پروندهھای دیگر مرتبط با حضانت کودکان وھمچنین در پروندهھای کیفری بعنوان وکیل مدافع عمومی، وکیل خواھان یا شاکی و بعنوان نماینده حقوقی ویژه کودکان و ھمچنین در پروندهھای مراقبت اجباری از جوانان )LVU(، قانون مراقبت اجباری

مطالب بیشتر را در اینجا مطالعه نمایید

با ما تماس بگیرید

ما بھ شما برای تماس و طرح ھمھ پرسشھای حقوقی خود، خوش آمد میگوییم.


دفتر ما

دفاتر ما در مرکز شھر استکھلم، منطقھ وھ ت ِیروت )Hötorget( قرار گرفتھ است.

نقشھ را مشاھده نمایید

پرسشھایی دارید؟

اگر نیاز بھ کمک داشتھ و یا مایل بھ طرح پرسشی ھستید، میتوانید از طریق پست الکترونیکی با ما تماس بگیرید.

برای ما پست الکترونیکی ارسال نمایید

مشاوره رایگان

ما بھ شما برای تماس تلفنی برای طرح پرسشھای خود و یا در صورت تمایل برای رزرو وقت، خوش آمد میگوییم.

08-5000 75 39