ቀንዲ-ገጽ

ቤት-ጽሕፈት ጠበቓ ነዓኹም ነቶም ኣብ ሽወደን መንበሪ-ፍቓድ ክወሃበኩም እትደልዩ ሰባት። ካብ ኩሉ ከባቢታት ዓለም ዝመጽኡ ሰባት፡ ቅጥዕታቱ ዝሓለወ ሕጋዊ መስርሕ ክረኽቡ ንግድፎም። ንዕዮና ዝምልከት ዝርዝር ሓበሬታ ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሩ ኣሎ።


ዑቕባ

ዑቕባ ማለት መዕቆቢ ምርካብ እዩ። ዑቕባ ክትሓቱ እንከለኹም፡ ኣብ ካልእ ሃገር ድሕነት ክትረኽቡ ትሓቱ ኣለኹም ማለት እዩ። ኣብ ሽወደን ክትዕቆቡ ምስ እትደልዩ ናብ ሽወደን ክትኣትዉ እንከለኹም ናብ ፖሊስ-ዶብ ወይ ውን ኣብ ውሽጢ ሽወደን ናብ ማእከል መሕተቲ ዑቕባ በዓል-መዚ ኢምግረሽን ብምኻድ ዑቕባ ትሓቱ። ኣብ መሬት ሽወደን ከይረገጽኩም ዑቕባ ክትሓቱ ኣይትኽእሉን ኢኹም። ከም ሓተቲ ዑቕባ መጠን ነጻ

ብዝርዝር ኣንብቡ

ዳግመ-ምጥርናፍ ስድራቤታት ብዝምልከት

ኣብ ሽወደን ዑቕባ ምስ ዝወሃበኩም፡ ኣባላት ዋና-ስድራቤትኩም ምሳኹም ብዘለዎም ምትእስሳር ዑቕባ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም። ዓቕሚ-ኣዳም ዝበጻሕኩም ምስ እትኾኑ፡ እቶም በኣኹም ኣቢሎም ዑቕባ ክረኽቡ ዝኽእሉ ሰበይቲኻ…

ብዝርዝር ኣንብቡ

ናይ ስራሕ ፍቓድ

ኣብ ሽወደብ ክትሰርሑ ምስ እትደልዩ ናይ ስራሕ ፍቓድ ክህልወኩም ኣለዎ። ንዓኹምን ነቲ ከስርሓኩም ዝደሊ ዘሎ ትካልን ሓበሬታ ክንህበኩምን ኣብ ምምልካት…

ብዝርዝር ኣንብቡ

ምቕያድ

ኣብ ሽወደን ክትቕመጡ ፍቓድ ምስ ዘይህልወኩም ካብታ ሃገር ውን ክትስጎጉ ምስ ዝውሰን ኣብ ገለ- ገለ እዋን ክትቅየዱ ትኽእሉ ኢኹም። በዓል-መዚ ኢሚግረሽን ኣብ ሽወደን ብሕጊ ናይ ምቕማጥ መሰልኩም ብደቂቕ ንምርኣይ ወይ ውን

ብዝርዝር ኣንብቡ

ዜግነት

ኣብ ሽወደን ዝተወሰነ ግዜ ድሕሪ ምቕማጥኩም፡ ዝማላእ ቅጥዒታት ምስ እተማልኡ ዜግነት ሽወደን ክወሃበኩም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። ዜግነት ክወሃብኩም ምልክታ ከተእትዉ እንከለኹም በዓል- መዚ ሚግረሽን ዝርእዮ ነገራት ንኣብነት ትሕቲ 18…

ብዝርዝር ኣንብቡ

ካልእ ጉዳያት

ካልእ ጉዳያት ንኣብነት ከም ሓላፍነት ምእላይ ቆልዑ ንሕግዝ ኮይና፡ ምስ ገበናዊ-ሕጊ ዝተኣሳሰረ ጉዳያት ውን ከም ጠበቓ፡ ድጋፍ ንኸሳሲ ወይ ውን ከም ፍሉይ ተወካሊ ህጻናት ኮይና ንዋሳእ ኢና። ብዜካ`ዚ ኣብ ፍሉይ ሕግታት ክንክን-ህጻናት፡ ክንክን…

ብዝርዝር ኣንብቡ

ተወከሱና

ኩሉ ዓይነት ሕጋዊ ሕቶታትኩም ሒዝኩም ክትውከሱና ብደሓን ምጽኡ ንብል


ቤት-ጽሕፈትና

ኣብ ሆቶርየት ኣብ ከተማ ስቶክሆልም

ካርታ ተመልከቱ

ሕቶታት?

ሕቶ ወይ ውን ሓገዝ ምስ ዘድልየኩም ብኢመይል ጸሓፉልና።

ኢመይል ለኣኹልና

ነጻ ምኽሪ

ሕቶታት ምስ ዝህልወኩም ወይ ውን ቆጸራ ንምሓዝ ደውሉ

08-5000 75 39